top of page

Yleiset sopimusehdot

1 Sopimuksen osapuolet

Sopimus on Insome tmi. (Y-tunnus: 3253448-8) ja asiakkaan välinen. Asiakkaana voi toimia luonnollinen ja muu oikeushenkilö, joka harjoittaa laillista toimintaa Suomen ja Suomea koskevien kainsainvälisten lainsäädännön sekä sitä sitovien sopimusten mukaan. Sopimus voidaan solmia julkisen sektorin toimijan kanssa. Eritoten tällöin on tehtävä kirjallinen sopimus.

Asiakkaan suostumus on tultava ilmi kirjallisesti selkeällä suostumukseen liittyvällä ilmauksella.

2 Sopimuksen sisältö

Sopimus sisältää ne palvelut, jotka kuuluvat asiakkaan tilaamaan pakettiin tai muuhun palveluun. Insome tmi. lähettää kirjallisesti ne kaikki toimet, jotka sisältyvät tilattuun tai tilausvaiheessa olevaan palveluun. Palvelun sisältöä ei voida kaventaa muuta kuin asiakkaan toimesta. Insome tmi. ei voi kaventaa palvelun sisältöä, mutta se voi veloituksetta laajentaa jo sovittua sisältöä, mikäli näkee sen tarpeelliseksi ja kohtuulliseksi. Insome tmi. pidättää oikeuden tarjota ja myydä myös muita laillisia palveluita, joita se ei ole tuonut esille viestintäkanavissaan.

3 Hinnasto ja laskutus

Palvelujen hinnasto on käytävä ilmi Insome tmi. nettisivuilla. Jokaisen palvelun osalla voidaan neuvotella uudesta hinnasta. Sovittu hinta on käytävä ilmi kirjallisesti. Muiden kuin InWeb Maltillinen, InWeb Keskiverto, InWeb Täyteläs ja InSome -palveluiden osalta sovituista palavereista veloitetaan 20,00 € (+ alv. 24 %) per palaveri. Palaverin veloitus ei koske ensimmäistä palaveria. Insome tmi:llä on oikeus olla veloittamatta palavereista, mikä on tuotava ilmi kirjallisessa muodossa. Asiakkaan suostumus on tultava ilmi kirjallisessa muodossa, minkä jälkeen asiakasta sitoo Suomen juridisten käytäntöjen mukainen maksuvelvollisuus.

Insome tmi. pidättää oikeuden hintojen muutoksiin. Palvelujen hinnoittelun päivittäminen ei vaikuta jo voimassa oleviin sopimuksiin. Asiakkaan kysyttyä tarjousta palvelusta/palveluista ei sen jälkeen tapahtuvia hinnanmuutoksia huomioida kyseisen asiakkaan kohdalla. Täten Insome tmi. toimesta tehdyt hinnan muutokset vaikuttavat uusiin asiakkaisiin, jotka eivät ole kysyneet tai tuoneet ilmi kiinnostuksensa Insome tmi:n tarjoamiin palveluihin. Kysymys tai kiinnostuksen tuominen on käytävä ilmi kirjallisessa muodossa.

 

Insome tmi. pidättää oikeuden tarjota tietyille asiakasryhmille kohdennettuja alennuksia. Porvoon Yrittäjät ry:n jäsenille myönnetään 20 % alennus kaikista Insomen palveluista (poislukien domainin tai nettisivujen käyttömaksuista tai muista vastaavanlaisista teknillisistä veloituksista, jotka eivät ole Insome tmi:n laskuttamia). Alennus myönnetään näyttämällä Suomen Yrittäjät ry:n tai Porvoon Yrittäjät ry:n jäsenkorttia ensimmäisessä palaverissa tai toimittamalla sähköisiä viestintäkanavia pitkin todistus jäsenyydestä. Alennus on toistaiseksi voimassaoleva, mikä myönnetään ennen sopimuksen sinetöimistä, ei sopimuksen voimassaolon aikana. Alennus lasketaan arvonlisäverottomasta hinnasta. Alennus voidaan lunastaa jokaisen tilauksen yhteydessä. Alennus myönnetään tilausvaiheessa kaikkiin Insome tmi:n palveluihin.

Laskutus tapahtuu Osuuspankin Kevytyrittäjyys -palvelun kautta joko sähköpostitse tai paperilaskuna. Laskutustiedot on annettava sopimuksen allekirjoituksen tai palvelun tilaamisen yhteydessä kohtuullisessa ajassa.

Arvonlisävero lisätään sovittuun hintaan ellei muuta sovita palvelun tilauksen yhteydessä. Arvonlisäverona toimii vallitsevan Suomen lainsäädännön mukainen arvonlisäprosentti sen tuomine määrityksineen.

4 Maksuehdot

Laskun eräpäivä ilmenee kustakin laskusta. Asiakkaalla on 14 päivää aikaa maksaa lasku sen lähettämisestä, ellei muuta sovita kirjallisesti asiakkaan kanssa. Laskun maksamatta jättäminen määräaikaan mennessä oikeuttaa Insome tmi:n perimään kulloinkin vallitsevan mukaista viivästyskorkoa. Osuuspankin Kevytyrittäjyys -palvelu hoitaa viivästyskoron perimisen Insome tmi:n toimesta. Maksun laiminlyönnissä noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa juridista käytäntöä.

Insome tmi. voi tarvittaessa tapauskohtaisesti myöntää lisäaikaa asiakkaalle laskun maksamisessa.

5 Toimitusehdot

Asiakkaalle on toimitettava työt virtuaalisessa muodossa sähköisiä toimitustapoja käyttäen. Työt on toimitettava viimeistään 30 päivän sisällä palvelun tilaamiseen liittyvän, asiakkaan selkeän kirjallisen suostumuksen jälkeen ja sitä varten tarvittavien materiaalin lähettämisen jälkeen. Insome tmi:llä on velvollisuus alentaa palvelun hintaa 5 eurolla (alv. 0 % hinnasta) kunkin myöhässä olevan päivän osalta, mikäli suunniteltuja töitä ei toimiteta asiakkaalle 30 päivän mennessä materiaalien lähettämisestä. Mikäli asiakas on maksanut jo laskun, eikä Insome tmi. ole lähettänyt suunnittelutöitään 30 päivän kuluessa, Insome tmi:llä on velvollisuus hyvittää rahallisesti tilisiirrolla tai seuraavan tilauksen hinta-alennuksella (alv. 0 %) asiakkaalle sen summan, minkä alennettu hinta (-5 € alv. 0 % hinnasta per päivä) osoittaa. Summa saadaan vähentämällä 5 € per myöhästynyt päivä tavallisesta (jo sovitusta hinnasta); esimerkiksi palvelujen maksaessa 50 euroa (alv. 0 %) ja suunnittelutöiden ollessa myöhässä 2 päivän ajan, hyvitettävä summa olisi 10 euroa.

Asiakkaan laiminlyödessä maksuvelvollisuutensa tai asiakkaan toimesta puretun sopimuksen jälkeen on Insome tmi:llä oikeus lähettää tai olla lähettämättä jo suunniteltuja/tehtyjä töitä, mitä ei olla toimitettu asiakkaalle.

6 Voimassaoloaika ja sopimuksen raukeaminen

Asiakkaan ja Insome tmi:n välinen sopimus astuu voimaan välittömästi joko kirjallisen sopimuksen allekirjoituksen tai asiakkaan kirjallisen - selkeän - suostumuksen antamisen jälkeen. Sopimus on yleisesti voimassa siihen saakka, kunnes asiakkaalle on toimitettu asiakkaan tilaamat työt ja asiakas on maksanut sovitun hinnan täysimääräisenä (mukaanlukien alv.). Erikseen solmittujen kirjallisten sopimusten voimassaoloaika ilmenee kustakin sopimuksesta.

Sopimus voidaan purkaa erikseen asiakkaan tai Insome tmi. toimesta aikaisintaan kolme (3) päivää allekirjoituksen tai asiakkaan selkeän kirjallisen suostumuksen jälkeen. Asiakkaan toimesta olevan sopimuksen purkamisen jälkeen Insome tmi. laskuttaa kertapalaverin mukaisen summan eli 20,00 euroa (+ alv. 24 %).

Insome tmi. pidättää oikeuden lähettää tai olla lähettämättä jo tehdyt suunnitellut työt sopimuksen purkamisen jälkeen; Insome tmi. toimesta tehdyn sopimuksen purun jälkeen suunnitellut työt on lähetettävä asiakkaalle sellaisenaan veloituksetta.

7 Muut ehdot ja tietoturva

Asiakas voi halutessaan paljastaa asiakkuutensa muille osapuolille. Insome tmi. voi asiakkaan luvalla paljastaa asiakkaan asiakkuuden muille osapuolille. Sopimuksen voimassaolon jälkeen Insome tmi. voi kysyä asiakkaan suostumusta referenssin tekoon ja sen julkaisuun Insome tmi:n sähköisissä viestintäkanavissa.

 

Asiakkaalla on oikeus pyytää veloituksetta selkeiden teknillisten ongelmien korjaamista sopimuksen päättymisen jälkeen. Sopimuksen päättymisen jälkeen Insome tmi:n aloitteesta pidettyjä palavereita ja konsultointeja ei veloiteta.

Näistä yleisistä sopimusehdoista voidaan poiketa vain erikseen solmitulla kirjallisella sopimuksella Insome tmi:n ja asiakkaan välillä.

Näitä yleisiä sopimusehtoja voidaan tarpeen vaatiessa päivittää. Yleisten sopimusehtojen päivittämisen jälkeen päivityksen päivämäärä on käytävä selkeästi ilmi Insome tmi:n nettisivuilla.

Insome tmi. käsittelee asiakkaan antamia henkilötietoja luottamuksellisesti. Tietoturva on Euroopan unionin (EU) ja Suomen valtion lainsäädännön ja muiden Suomen valtiota koskevien säädösten mukaista.

Nämä yleiset sopimusehdot on päivitetty viimeksi 1.5.2023.

bottom of page